Všeobecné obchodné podmienky

 1. . ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. TERNO real estate s.r.o., so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50 020 188, DIČ: 2120151011, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 107153/B, (ďalej len "Predávajúci") stanovuje tieto Všeobecné Obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako subjektom, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci" a Predávajúci a Kupujúci spolu tiež ako „zmluvné strany"). Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru (ďalej tiež ako „Tovar"), ktorá je uzatvorená za podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej tiež ako „Obchod"). Predávajúci je oprávnený v zmysle podnikateľskej činnosti vykonávať kúpu tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
  2. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami, na základe ktorých sa vykonáva Obchod, alebo na konanie smerujúce k uzatvoreniu Obchodu, a to bez ohľadu na to, či je príslušný Obchod vo VOP upravený. VOP sa stávajú súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. VOP sú záväzné aj pre subjekty konajúce v mene a na účet Kupujúceho.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že na vzťahy medzi nimi upravené a uzavreté, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami, vyplývajúce z týchto VOP, ale nimi výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a iných príslušných zákonov Slovenskej republiky.
 2. . REGISTRÁCIA
  1. Kupujúci je povinný vyplniť registračný formulár, ktorý môže získať z webovej stránky Predávajúceho alebo od Business dealera. V registračnom formulári Kupujúci uvedie všetky povinné údaje potrebné na platnú registráciu, pričom sa vyžaduje z jeho strany i potvrdenie, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí bez námietok so znením týchto VOP (ďalej len „Registrácia").
  2. Pri Registrácii je povinný predložiť Kupujúci nasledovné doklady:
   1. právnická osoba (podnikateľ) - aktuálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky nie starší ako 3 mesiace alebo iný doklad osvedčujúci vznik právnickej osoby a predmet jej činnosti s dokladom preukazujúcim oprávnenie podnikať a dokladom o pridelení IČO, ak bolo pridelené;
   2. právnická osoba (nepodnikateľ) - doklad o právnej subjektivite právnickej osoby, stanovy s potvrdením o registrácii v príslušnom úradnom registri, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina alebo štatút alebo zápis z ustanovujúcej schôdze, doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené.
  3. Na jedno IČO Kupujúceho je možné uzavrieť iba jednu Registráciu, pričom všetky Obchody realizované na základe registrácie sú vedené pod menom a na účet Kupujúceho. O prípadných výnimkách rozhoduje v odôvodnených prípadoch výlučne Predávajúci.
  4. Kupujúci je povinný pri Registrácii uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné. Registračný formulár Kupujúci zašle, resp. odovzdá Predávajúcemu, ktorý posúdi Kupujúceho v rámci procesu Registrácie a po akceptácii Kupujúceho a po dokončení Registrácie bude Kupujúcemu u Predávajúceho vytvorený účet a stanovený kredit, na základe ktorého môže Kupujúci vytvárať Objednávky a objednávať dodanie Tovaru v rámci Obchodu (ďalej len „Účet"). V prípade zmeny údajov Kupujúceho, ktoré uviedol pri Registrácii, je Kupujúci povinný poskytnuté údaje aktualizovať, a to prostredníctvom písomného oznámenia alebo prostredníctvom zákazníckej podpory a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zmeny dotknutých údajov. O odmietnutí Registrácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho, pričom Predávajúci nie je povinný uviesť dôvody odmietnutia; Kupujúci nemá právny nárok na akceptáciu jeho Registrácie.

   Kredit - každý Kupujúci bude mať zo strany Predávajúceho stanovený kredit, v rámci ktorého je možné objednať Tovar s platbou Kúpnej ceny na faktúru. Tovar, ktorý prevyšuje kredit Kupujúceho, musí byť zaplatený na mieste pri prevzatí a odovzdaní Tovaru. Predávajúci má právo odsúhlasiť na faktúru i Objednávku prevyšujúcu kredit Kupujúceho. Obnovenie kreditu je viazané na úhradu kúpnej ceny vo výške stanoveného kreditu, po úhrade ktorej môže opäť Kupujúci objednať tovar na faktúru do výšky stanoveného kreditu (ďalej len „kredit").

   Zákaznícka podpora — je obchodná a technická podpora Predávajúceho na e-mailovej a telefonickej linke, ktorá je uvedená i na webovej stránke Predávajúceho:

   Telefonický kontakt: 02 / 2092 6803, Emailový-kontakt: velkoobchod@terno.sk

   Zákaznícka podpora je dostupná v pracovných dňoch medzi 08:00 — 16:00 hod., okrem soboty, nedele, sviatku, alebo dňa pracovného pokoja v Slovenskej republike.
  5. Kupujúci môže zrušiť Účet z akéhokoľvek dôvodu, a to prostredníctvom zákazníckej podpory. Predávajúci má právo kedykoľvek zrušiť účet Kupujúceho aj bez uvedenia dôvodov alebo informovania Kupujúceho, ak má Predávajúci dôvodné podozrenie, že Kupujúci porušuje jednotlivé ustanovenia VOP alebo legislatívu Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie alebo úmyselne či z nedbanlivosti poškodia reputáciu a/alebo dobré meno Predávajúceho, resp. koná v rozpore s dobrými mravmi alebo obvyklými obchodnými zvyklosťami.
  6. Zánikom alebo zrušením Registrácie nie sú dotknuté ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom na svoju povahu a podstatu trvajú aj po zániku alebo zrušení Registrácie.
 3. . OBJEDNÁVKA TOVARU
  1. Kupujúci objednáva Tovar prostredníctvom nákupného zoznamu, ktorý vykoná cez e-mailovú Objednávku alebo elektronický systém BOSS alebo cez Business dealer (ďalej len „Objednávka").

   Zoznam Tovaru — menný zoznam Tovaru vrátane cenníka tohto Tovaru, ktorý Predávajúci raz týždenne zasiela Kupujúcemu prostredníctvom elektronického prostriedku — e-mailu.

   E-mailová objednávka Kupujúci objednáva Tovar zo Zoznamu Tovaru v EXCEL Objednávke prostredníctvom elektronického prostriedku — e-mail.

   BOSS objednávka Kupujúci objednáva Tovar zo Zoznamu Tovaru v nákupnom zozname prostredníctvom elektronického systému Predávajúceho BOSS.

   Business dealer - Kupujúci objednáva Tovar zo zoznamu Tovaru v Objednávke prostredníctvom Predávajúcim prideleného obchodného zástupcu.

   Pre obe formy objednávania Tovaru je nevyhnutné, aby bol nákupný zoznam potvrdený zo strany Kupujúceho prostredníctvom vystavenej Objednávky adresovanej Predávajúcemu.
  2. Objednanie Tovaru môže Kupujúci vykonať v ktorýkoľvek deň vrátane soboty, nedele, sviatku, alebo dňa pracovného pokoja v Slovenskej republike, avšak spracovanie Objednávky bude vykonané zo strany Predávajúceho vždy nasledujúci pracovný deň do 14:00 hod., najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní od obdržania Objednávky podľa VOP.
  3. Kupujúci je oprávnený Objednávku stornovať najneskôr do dvoch (2) hodín od Potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho a to prostredníctvom zákazníckej podpory; po tejto lehote zaniká právo Kupujúceho Objednávku stornovať.
  4. Kupujúci je oprávnený Zoznam Tovaru zmeniť do 2 hodín od Potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho a to prostredníctvom zákazníckej podpory; po tejto lehote zaniká právo Kupujúceho Objednávku zmeniť.
  5. Zoznam Tovaru Predávajúceho je katalógom bežne dodávaného Tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených Tovarov v tomto zozname; dostupnosť Tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho na zákaznícku podporu alebo v rámci procesu Potvrdenia Objednávky Predávajúcim.
 4. . SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným vystavením Objednávky zo strany Kupujúceho a akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho vo forme e-mailovej správy zaslanej Kupujúcemu. Predávajúci potvrdí Objednávku po overení dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim (ďalej len „Potvrdenie"). Potvrdenie Predávajúceho, t.j. záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje najmä, nie však výlučne, údaje o Tovare, údaje o cene Tovaru, údaj o dodacej lehote Tovaru, údaje o mieste, termíne a času (tolerancia je +/- 120 minút) dodania Tovaru, údaje o zmluvných stranách (identifikačné údaje z obchodného alebo iného registra), prípadne iné relevantné údaje.
  2. V prípade, že v rámci overenia dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania Tovaru Predávajúci zistí vyššiu cenu Tovaru z Objednávky, má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným akceptovaním a Potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah v podobe kúpnej zmluvy považuje za uzavretý.
  3. Kupujúci môže stornovať alebo zmeniť Objednávku iba prípadoch a v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP.
  4. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj Tovaru predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami uvedenými na propagačných materiáloch príslušnej akcie (ďalej len „podmienky príslušnej akcie"). V prípade, že Kupujúci objedná Tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený Objednávku Kupujúceho stornovať. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a/alebo telefonickej linky.
 5. . ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v mene EUR za riadne dodaný Tovar podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna cena") formou hotovostnej platby v mieste dodania Tovaru a/alebo formou bezhotovostnej platby Kupujúceho na účet Predávajúceho v zmysle faktúry a to za podmienok dohodnutých v týchto VOP a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Minimálny odber Tovaru musí byť v hodnote 200,- EUR bez DPH.
  2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar pri prevzatí tovaru, najneskôr však v zmysle lehoty splatnosti uvedenej na príslušnej faktúre.
  3. Všetky ceny akcie na Tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.
  4. Zmena kúpnych cien podľa bodu 5.1 tohto článku VOP je možná na základe jednostranného rozhodnutia Predávajúceho o zmene kúpnych cien Tovarov; uvedené sa nevzťahuje už na uzavretú kúpnu zmluvu v zmysle článku 4 týchto VOP.
  5. Kúpne ceny Tovarov zahrňujú aj náklady Predávajúceho na dopravu a všetky ďalšie náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním a odovzdaním tovaru Kupujúcemu v prípade, ak Tovar dodáva Predávajúci a to za podmienok týchto VOP.
  6. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry a na mechanizmus doručovania faktúr bude Predávajúci s Kupujúcimi využívať formu doručovania prostredníctvom elektronických prostriedkov — emailov. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru bez zbytočného odkladu po dodaní Tovaru a doručiť ju Kupujúcemu najneskôr do 48 hodín dní odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu.
  7. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, má Kupujúci právo vrátiť faktúru bez úhrady v čase jej splatnosti Predávajúcemu na doplnenie a opravu. Lehota splatnosti faktúry začne v takomto prípade plynúť odo dňa doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu.
  8. Faktúra je uhradená riadne a včas, ak bola fakturovaná Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho v lehote a za podmienok podľa bode 5.6 a 5.7 tohto článku. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.
  9. Prípadné zmeny v platobných podmienkach budú upravené na základe jednostranného rozhodnutia Predávajúceho o zmene platobných podmienok, ktoré budú verejné dostupné a uverejnené na webovom sídle Predávajúceho. Predávajúci je povinný o zmenách podľa predchádzajúcej vety informovať Kupujúceho a to pri najbližšej Objednávke, najneskôr však v lehote najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.
  10. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z faktúry podľa bodu 5.2 tohto článku za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti zaplatiť faktúru za dodanie Tovaru riadne a včas Predávajúcemu.
 6. . DODANIE PREDMETU ZMLUVY
  1. Predávajúci odovzdá Tovar Kupujúcemu na určenom mieste v Objednávke, pričom zmenu adresy miesta dodania je Kupujúci nahlásiť Predávajúcemu najneskôr do 2 hodín od Potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho a to prostredníctvom zákazníckej podpory. Kupujúci je povinný prevziať dodaný Tovar za podmienok týchto VOP. Dodanie Tovaru Kupujúcemu zabezpečuje Predávajúci priamo a/alebo prostredníctvom prepravných spoločností.
  2. Dodanie objednaného Tovaru sa považuje za riadne splnené v prípade, ak Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar v požadovanom množstve a kvalite. O prevzatí Tovaru Kupujúcim sa vykoná zápis v dodacom liste, v ktorom sa zaznamená výsledok prevzatia tovaru. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať dodaný Tovar, je povinný do zápisu uviesť dôvody odmietnutia prevzatia Tovaru. Dodací list bude v troch (3) vyhotoveniach po jednom pre zmluvné strany a jeden pre prepravcu.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním dodacieho listu dotknutými stranami sa považuje prevzatie Tovaru za riadne splnené.
  4. Predávajúci zabezpečí prepravu a dodanie Tovaru na svoje náklady. Uvedené platí len v prípade, ak je minimálna hodnota Objednávky 200,- EUR bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu poplatkov za prepravu a dodanie Tovaru Kupujúcemu a to z dôvodu využívania služieb prepravy prostredníctvom prepravných spoločností; o tomto je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho a to pri najbližšej Objednávke, najneskôr však v lehote najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa vykonania zmeny v poplatkoch za náklady prepravy Tovaru.
  5. Predávajúci je povinný Objednávku Kupujúceho dodať Tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote do desiatich (10) pracovných dní od Potvrdenia Objednávky Predávajúcim; túto dodaciu lehotu Kupujúci bez výhrad akceptuje.
  6. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste a termíne dodania Tovaru, ktoré je uvedené v Potvrdení Objednávky Predávajúcim v zmysle bodu 4.1 článku 4 VOP.
  7. V prípade, ak Kupujúci bez vážneho a oprávneného dôvodu Tovar neprevezme v deň termínu a v čase doručenia Tovaru uvedeného v Potvrdení Objednávky, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknuté náklady prepravy Tovaru a to vo výške skutočných nákladov na prepravu Tovaru a následného pokusu o doručenie Tovaru v zmysle Potvrdenia; v takomto prípade je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade porušenia VOP v zmysle prvej vety tohto bodu má Predávajúci právo okrem náhrady za vzniknuté náklady prepravy Tovaru právo na úhradu zmluvnej pokuty od Kupujúceho vo výške 100,- EUR za neprevzatie Tovaru a Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu náhrady za vzniknuté náklady prepravy Tovaru a zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto bodu, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim s Iehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia.
  8. Miestom dodania Tovaru je miesto uvedené v Objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (ďalej len „miesto dodania Tovaru"). Termín a čas dodania Tovaru je uvedený v Potvrdení od Predávajúceho (tolerancia je 120 minút).
  9. Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní alebo poverí pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Objednávke a podpísanie dodacieho listu; splnomocnená, resp. poverená osoba je povinná bez vyzvania predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu plnomocenstva alebo poverenia.
  10. Ak bude potrebné dodávku Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom Objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie Tovaru na miesto dodania Tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 6.2 tohto článku VOP.
  11. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, t.j. Tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu / prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru pri jeho preberaní Kupujúcim je ten povinný ihneď vyznačiť rozsah a povahu poškodenia Tovaru na tlačive - Reklamačný protokol, ktorého správnosť potvrdí Predávajúci / prepravca.
  12. Kupujúci ku každej dodávke Tovaru obdrží faktúru najneskôr do 48 hodín od dodania Tovaru podľa bodu 5.6 článku týchto VOP, pričom za Tovar zaplatí kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí Tovaru alebo prevodom na účet Predávajúceho v lehote splatnosti podľa vystavenej faktúry za Tovar.
  13. V prípade predaja Tovaru v rámci propagácie Tovaru alebo jeho zľavneného predaja, ktorého množstvo je obmedzené, jeho dodanie závisí od poradia, v akom boli jednotlivé Objednávky doručené Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo nevykonať dodanie Tovaru, ak bude Tovar z propagačnej a inej zľavnenej akcie vypredaný.
 7. . KVALITA TOVARU
  1. Predávajúci je povinný dodávať Kupujúcemu objednaný Tovar tak, aby počas prepravy a skladovania Tovaru nemohla byť narušená kvalita a vlastnosti samotného Tovaru ako aj jeho obalu. Predávajúci je najneskôr pri dodaní Tovaru povinný odovzdať Kupujúcemu všetky s Tovarom súvisiace doklady a to v slovenskom jazyku.
  2. V záujme ochrany zdravia sa Predávajúci zaväzuje dodávať Kupujúcemu výlučne Tovar vhodný na ľudskú spotrebu a neohrozujúci zdravie a bezpečnosť ľudí a neporušujúci hygienické požiadavky a to vrátane predmetov určených na styk s Tovarom (obaly). Predávajúci je povinný dodávať Kupujúcemu Tovar spĺňajúci požiadavky zdravotnej bezpečnosti a kvality, Tovar, ktorý zodpovedá platným normám akosti a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie (najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (E1-1) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácii o potravinách spotrebiteľom) týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov, v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách") a Potravinového kódexu, ďalej zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Pri dodávkach čerstvých potravín, a to najmä mliečnych výrobkov, mäsových výrobkov, údenín, lahôdok, pečiva, zeleniny, ovocia a cukrárskych výrobkov, musí dodaný Tovar kvalitou, parametrami, vyhotovením a spôsobom prepravy (ako aj teplota, relatívna vlhkosť, vzduchu, CO2 a pod.) plne zodpovedať platným právnym predpisom.
  3. Predávajúci je zároveň povinný Tovar zabaliť výlučne do obalov spĺňajúcich všetky požiadavky platnej legislatívy, najmä všetky hygienické predpisy a ostatné platné právne predpisy tak, aby neboli ohrozené kvalitatívne vlastnosti Tovaru a aby bol tovar spôsobilý na prevoz a bežné nakladanie.
  4. Vratné zálohované obaly a palety, v ktorých a na ktorých bude Tovar prepravovaný, je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu. Prevzatie zálohovaných obalov a paliet uskutoční Predávajúci v deň dodania Tovaru alebo pri najbližšej možnej príležitosti dodania Tovaru Kupujúcemu. Obeh vratných obalov a paliet medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje prostredníctvom výpožičky zo strany Predávajúceho voči Kupujúcemu a ich následnými výmenami s tým, že Predávajúci nebude cenu vratných obalov a paliet fakturovať Kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci obehu vratných obalov a paliet si môžu v čase a v rozsahu primeranom potrebám vzájomne schvaľovať mesačne saldo vratných obalov a paliet s tým, že v prípade pochybností sa za správny údaj akceptovaný oboma stranami bude považovať údaj o salde vedený v systéme Predávajúceho, avšak iba za predpokladu, že Kupujúci v lehote troch (3) dní od vzniku pochybnosti nepreukáže opak. Predávajúci má nárok, na požiadanie do 30 dní, na vrátenie všetkých dodaných vratných obalov a paliet od Kupujúceho, v opačnom prípade má právo vymáhať od Kupujúceho pohľadávku, ktorá mu v spojitosti s uvedeným porušením vznikla, t.j. vo výške obstarávacej hodnoty vratných obalov a paliet.

   Všetky vratné obaly a palety od Kupujúceho musia byť druhovo zhodné s vratnými obalmi a paletami dodanými s Tovarom od Predávajúceho, musia byť čisté, bez poškodenia a musia zodpovedať príslušným technickým normám Slovenskej republiky; v opačnom prípade má Predávajúci právo vymáhať od Kupujúceho pohľadávku, ktorá mu v spojitosti s uvedeným porušením podľa tohto bodu vznikla, t.j. vo výške obstarávacej hodnoty vratných obalov a paliet.
  5. Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu akékoľvek zmeny súvisiace s dodávaným Tovarom, ako aj skutočnosti spôsobilé ovplyvniť vlastnosti (predajnosť, trvanlivosť, a pod.) dodávaného Tovaru a všetky informácie týkajúce sa zdravotnej bezpečnosti a hygienickej nezávadnosti Tovaru.
  6. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodávať Tovar, na ktorom bude čitateľne uvedená informácia o jeho trvanlivosti, vyznačená ako „Dátum spotreby" alebo „Dátum minimálnej trvanlivosti", ktorá bude vychádzať zo špecifickosti a technológie výroby Tovaru. Predávajúci je zároveň povinný Kupujúceho vopred písomne informovať o akejkoľvek zmene týkajúcej sa označovania informácie o trvanlivosti ním dodávaného Tovaru. Predávajúci je povinný dodávať Kupujúcemu iba taký Tovar, ktorému ku dňu jeho dodania Kupujúcemu ostávajú minimálne jedna polovica (1/2) doby trvanlivosti.
  7. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný Tovar pri jeho prevzatí od Predávajúceho s riadnou starostlivosťou a v prípade zjavných vád požiadať Predávajúceho o ich nápravu / odstránenie, pričom bližšie podmienky reklamácie sú upravené v článku 9 týchto VOP.
 8. . VLASTNÍCKE PRÁVO
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho zaplatením až úplnej Kúpnej ceny vrátane prípadných zmluvných pokút spojených a súvisiacich s konkrétnou dodávkou Tovaru.
  2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim.
 9. . REKLAMÁCIA
  1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za to, že dodaný Tovar bude mať vlastnosti stanovené VOP v zmysle Objednávky. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov pri dodanom Tovare je Kupujúci oprávnený reklamovať u Predávajúceho vady Tovaru (ďalej len „reklamácia"). Reklamácia musí mať písomnú podobu s popisom vád Tovaru, a oznámi sa na mieste a v termíne dodania Tovaru na Reklamačnom protokole (ďalej len „Reklamačný protokol") alebo neskôr doručením tohto Reklamačného protokolu Predávajúcemu. Pre vylúčenie pochybností platí, že vady Tovaru spočívajúce v mechanickom poškodení môže Kupujúci uplatniť iba v lehote najneskôr do piatich (5) dní od dodania Tovaru; inak právo Kupujúceho reklamovať tieto vady Tovaru zaniká. V prípade, ak má Tovar vady iné než mechanické poškodenie podľa predchádzajúcej vety, vznikajú Kupujúcemu nároky v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci je povinný riešiť reklamácie podľa predchádzajúcej vety prioritne výmenou tovaru kus za kus, pokiaľ Kupujúci nezvolí iný nárok z vád Tovaru vyplývajúci mu z Obchodného zákonníka. Predávajúci je povinný zabezpečiť výmenu Tovaru u Kupujúceho najneskôr do desiatich (10) dní od oznámenia vád Tovaru alebo s najbližším závozom Tovaru.
  2. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar riadne identifikovaný a aby boli riadne a detailne označené vady Tovaru; v opačnom prípade Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu bez nárokov Kupujúceho v zmysle z VOP a zákona.
  3. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do desiatich (10) dní od oznámenia vád Tovaru a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité hygienické, kvalitatívne alebo technické zhodnotenie stavu Tovaru najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný v tejto lehote oznámiť Kupujúcemu svoje stanovisko k reklamácii, najmä či reklamáciu uznáva a akú nápravu vzniknutého stavu navrhuje, resp. uplatňuje.
  4. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré Kupujúci spôsobil sám, alebo ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny Tovaru alebo ak vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, ďalej nesprávnym skladovaním a manipuláciou s Tovarom, a iným nevhodným spôsobom spracovania Tovar použitý.
  5. Predávajúci zodpovedá za záruku za akosť Tovaru, že dodaný Tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Účinky záruky vyplývajú z vyznačenia dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného Tovaru na jeho obale. Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho Tovaru po dobu 24 mesiacov od dodania Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ na Tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená odlišná lehota na použitie. Potravinársky Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
  6. Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy Predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená podľa týchto VOP, musel vedieť.
 10. . OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Kupujúci môže poskytnúť Predávajúcemu osobné údaje pracovníkov Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, titul, číslo OP, dátum narodenia na účely identifikácie pracovníka Kupujúceho pre prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru, alebo na účely komunikácie s Predávajúcim za podmienok podľa týchto VOP, vyhotovenia Reklamačného protokolu a iných sťažností, ďalej na účel vedenia evidencie rozsahu poskytnutých služieb a fakturácie Predávajúcim, a to všetko v zmysle VOP.
  2. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby každý pracovník Kupujúceho, ktorý bude vykonávať činnosti uvedené v bode 10.1 tohto článku pre Kupujúceho v zmysle VOP a Objednávky, mal podpísaný súhlas so získavaním, spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov Predávajúcim, alebo bol riadne informovaný o takomto spracovaní osobných údajov (podľa toho, čo vyžadujú príslušné právne predpisy), a to na účely uvedené v bode 10.1 tohto článku. Kupujúci zodpovedá za to, že pracovník Kupujúceho zároveň bude informovaný, že spracovávané údaje Predávajúcim budú archivované a likvidované v súlade s platnými zákonmi, ako aj osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
  3. Predávajúci sa zaväzuje nakladať so získanými osobnými údajmi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci a jeho zamestnanci sa zaväzujú, že získané osobné údaje pracovníkov Kupujúceho budú používať len v súvislosti s plnením predmetu týchto VOP a na účely uvedené vyššie v tomto článku.
  4. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje iba v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý je nevyhnutný na účely spolupráce pri predaji a dodávaní Tovaru a služieb s tým súvisiacich, pokiaľ to inak nevyžadujú akékoľvek právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej Únie, pokiaľ Kupujúci, resp. jeho pracovník nepožaduje písomne iný postup. Predávajúci vyhlasuje, že zaistil a ďalej zaistí, aby boli prijaté príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov pred (i) náhodným alebo nezákonným zničením a (ii) stratou, úpravou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom k údajom, a taktiež zaistí, aby akákoľvek osoba, ktorej povoľuje prístup alebo spracúvanie osobných údajov pre účely VOP, bola viazaná vykonateľnou povinnosťou zachovania dôvernosti.
 11. . ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorú Predávajúci uviedol.
  2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už pripadnú zaplatenú zálohu za Tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal Tovar do dvoch (2) pracovných dní odo dňa kedy bol Kupujúci povinný tento Tovar prevziať.
  4. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, alebo zjavnej chyby v písaní, v popise tovaru, obrázku atď.. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
  5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak mu nebol dodaný Tovar riadne a včas bez predchádzajúceho vysvetlenia zo strany Predávajúceho.
  6. Účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od kúpnej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto kúpnou zmluvou a VOP ku dňu odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy.
  7. Akýkoľvek zánik kúpnej zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú ostať v platnosti, najmä, nie však výlučne, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
 12. . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovom sídle Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený meniť tieto VOP a podmienky príslušnej akcie, pričom o zmenách VOP a podmienok príslušnej akcie informuje Predávajúci Kupujúceho zverejnením týchto dokumentov na webovom sídle Predávajúceho. Pre Kupujúceho sa zmeny VOP a podmienok príslušnej akcie stávajú záväznými dňom ich navrhovanej účinnosti, ak nie je vo VOP stanovené inak.
  2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude uskutočňovaná najmä vo forme elektronickej komunikácie - e-mailových správ a/alebo prostredníctvom listových zásielok.
  3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
  4. Tieto VOP sú platné a účinné dňom podpisu oprávnenými osobami konať v mene Predávajúceho, t.j. v mene spoločnosti TERNO real estate, s.r.o. konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Každý z konateľov koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

V Bratislave, dňa 01.11.2019

Prečo nakupovať u nás?